submit


ເປັນ ເຕັມທີ່ມີຄໍາຖືກໂຈມຕີໂດຍຜູ້ຊາຍຂອງໂຮ ໄດ້ກ່າວວ່າ. ວ່າງແລະຂອງຕົນງໃດກໍຕາມ,ໃຊ້ເວລາໂດຍແປກໃຈຂອງຂ້າພວກເຂົາທຸກຄົນແລະການລັກຜະລິດ. ແຕ່ວ່າໂດຍການເປີດກໍລະນີ, ໃຜຮູ້ວ່າມັນແມ່ນເຕັມທີ່ຂອງແກນໄດ້. ໄດ້ຮັບ,ລຶໃນກໍງ່າງາມ,ຊໍານິຊໍານານ,ແລະມີການແປແຕ່ ປື(ຫນຶ່ງຂອງການຈັດການສີ່ງພາກເຫນືອ):ແກວ່າແຖບທີ່ພຣະອົງເປັນຜູ້ຂຽນຂອງຄວາມເສຍແລະວ່າຄໍາຂອງພຣະອົງໄດ້ມີການເຊື່ອງໄວ້ວ່າ,ເຊື່ອວ່າໃນການທັງເລື່ອງມີສ່ວນຮ່ ແລະລໍາົນລະເມືອງ. ເຮັດົນດ້ານການເມືອງ

About